ⓘ Khvosh Miveh is a village in Poshtkuh-e Mugui Rural District, in the Central District of Fereydunshahr County, Isfahan Province, Iran. At the 2006 census, its p ..

                                     

ⓘ Khvosh Miveh

Khvosh Miveh is a village in Poshtkuh-e Mugui Rural District, in the Central District of Fereydunshahr County, Isfahan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 64, in 13 families.

                                     
  • Khvajeh Khvansar Khvansarak Khvorasgan Khvorchan Khvorzuq Khvosh Miveh Ki Pacheh Kian Kichi Kichi Kifteh Kifteh Giveh Sin Kimaran
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan
  • Hiran Homeh Kagunak Kahgan - e Olya Kahgan - e Sofla Khakpari Khorramdarreh Khvosh Miveh Koluseh Kulab Masir Pashandegan Tabar Tangestan Torzeh Varna Vazveh Vestegan