ⓘ Damirchilu is a village in Gowg Tappeh Rural District, in the Central District of Bileh Savar County, Ardabil Province, Iran. At the 2006 census, its population ..

                                     

ⓘ Damirchilu

Damirchilu is a village in Gowg Tappeh Rural District, in the Central District of Bileh Savar County, Ardabil Province, Iran. At the 2006 census, its population was 430, in 88 families.

                                     
  • Romanized as Qeshlāq - e Damīrchlūy - e Qarah Qeshlāq - e Ḩājj Ābīl also known as Damīrchīlū - ye Qarah Qeshlāq is a village in Qeshlaq - e Jonubi Rural District, Qeshlaq
  • as Damīrchī - ye Olyā also known as Damīr Chelū, Damīrchelū - ye Olyā, Damirchilu Damīrchī - ye Bālā, and Damīr Cholū is a village in Ojarud - e Sharqi Rural
  • Romanized as Qeshlāq - e Damīrchlūy - e Qarah Qeshlāq - e Ḩājj Majīd also known as Damīrchīlū - ye Qeshlāq - e Ḩājj Majīd is a village in Qeshlaq - e Jonubi Rural District
  • Damdabaja Damdol Damirchi Darrehsi - ye Olya Damirchi Darrehsi - ye Sofla Damirchilu Damirchi - ye Kharabahsi Damirchi - ye Olya Damirchi - ye Sofla Danial
  • Somokluy - e Olya Somokluy - e Sofla Uch Daraq Gowg Tappeh Babak Beyg Baghlu Damirchilu Fulad Luqui Gowg Tappeh Gun Papaq Moradlu Owdlu Qarah Qasemlu Qeshlaq - e
  • Somokluy - e Olya Somokluy - e Sofla Uch Daraq Gowg Tappeh Babak Beyg Baghlu Damirchilu Fulad Luqui Gowg Tappeh Gun Papaq Moradlu Owdlu Qarah Qasemlu Qeshlaq - e
  • Somokluy - e Olya Somokluy - e Sofla Uch Daraq Gowg Tappeh Babak Beyg Baghlu Damirchilu Fulad Luqui Gowg Tappeh Gun Papaq Moradlu Owdlu Qarah Qasemlu Qeshlaq - e
  • Somokluy - e Olya Somokluy - e Sofla Uch Daraq Gowg Tappeh Babak Beyg Baghlu Damirchilu Fulad Luqui Gowg Tappeh Gun Papaq Moradlu Owdlu Qarah Qasemlu Qeshlaq - e
  • Somokluy - e Olya Somokluy - e Sofla Uch Daraq Gowg Tappeh Babak Beyg Baghlu Damirchilu Fulad Luqui Gowg Tappeh Gun Papaq Moradlu Owdlu Qarah Qasemlu Qeshlaq - e
  • Somokluy - e Olya Somokluy - e Sofla Uch Daraq Gowg Tappeh Babak Beyg Baghlu Damirchilu Fulad Luqui Gowg Tappeh Gun Papaq Moradlu Owdlu Qarah Qasemlu Qeshlaq - e